Père Noël, anou chat

Par Jean Claude Dedans O commentaire
Père Noël

Au détour de la route Royale, à Port-Louis, qui avons-nous rencontré vendredi ? Ce bon vieux père Noël, croulant sous un énorme sac. Il était tout en sueur et s’est assis à même le trottoir pour une pause. On a fait un brin de causette avec lui, à quelques heures de sa virée des sapins et des chaussons.

JCD : T’en fais une gueule, dis-donc. ‘Ki pe arive, Bonom’ ?
Papa Noël : Quoi, qu’est-ce qu’elle a ma gueule ?

Eh, tout doux, vieux briscard. Johnny est dead ‘avek so sante’. Raide mort. T’as pas changé, grognard. Tu deviens carrément chiant. ‘Ki sa, saler ki pe bat fol’ ?
Que veux-tu, l’âge ne m’aide pas, et puis, et puis...

Puis, quoi encore ?
Tu sais, je suis crevé à faire la tournée des magasins. Les gosses ont changé, ils deviennent exigeants et leurs commandes me dépassent... T’imagines ma shopping list ?

Bein, t’avais qu’à pas exister...
Ouais, ouais, facile à dire. Fini le temps des zouzou menaz, fizi rivolver, mem Barbie inn vie. Aster, fode gete. Kado IT zot rode.

‘Ki ete, ET, l’extra-terrestre ki dir "Maison, Maison" dan fim la’ ?
Pas ET, IT, do beta. Informatique. Tablettes, portables ek so bann klik. Papa oh, dimal ape gagne. Mari deal mem fel...

‘Mo donn twa enn ti timing’ ?
Lekours inn fini, bayo. Me koz touzour mo tande...

Tu sais, il y a informatique et informatik. ‘Fer bon zafer, pran zouzou sorti lachinn. Imitasion pli vre ki orizinal. Merikin mem fel ar sa bann sinwa la.’
Eta eh. Mo pa finn pans sa ditou. Lorla, pri cas pake ek kapav fer marday pou dipin diber. Rezma ki mo penkor aste tou kado, baba.

‘Seye gete si gagn kredi ek zero depo, apre to plonz zot, to fonn dan lesiel.’
Fode pa malonet dan lavi. Pitay pa manke, finn gagn sponsors plinplin. To kone, sa zistwar CSR la inn sov mo lapo.

‘Be kifer to plingne alorsssss’ ?
Ena cas, mais la qualité des cadeaux demandés kout boucou lamone. Lontan, ek enn badinn (Rs 1 000), ti gagn enn ta ti zouzou, ti poupet, ti fizi dilo tousala. Asterla, dife mam.

Les temps ont changé, ‘li normal, Ton. Me twa ki bet. Ena boucou plas pe fer ‘buy one, get one free’...
Kouma dir 3 pou 10, kouma pom ek zoranz, ah ah ah...

‘Eh, man, pa pe zoue nanien la. Met enn serie’.
Je le suis. T’as le débit facile, je vois, la langue très pendue, pena lezo ladan kouma sertin...

Dis Papa Noël, tu commences à me prendre la tête. Revenons aux cadeaux. ‘To kon bann latest news’ ?
No, Sir, largue nou tande.

‘Ena enn ti CD ki mari top. Ziss pou Noel sa’.
Tchombo. Maria Carey. Vre pa vre ?

‘Yep, man. Li sant dan fim « L’Étoile de Noël » avek Bo, Ruth e Dave. Mari top net. Mo kapav trase pou gagn enn ti discount kot enn larme pou twa’.
Maria Carey chante aussi All I want for Xmas is you. Zoli minn sa, zoli lagel ar li, mo gagn li bonto net.

‘Eta, Bolom, galan polipot tou. Mama mia, pa ti pou dir ar ou’.
To be or not to be, pas vrai ? Du charme, rien que du charme. Pa vande dan kwin simin sa.

Parlons de choses plus sérieuses. ‘Ki kapav fer pou bann zanfan ki mari dan dife’ ?
J’ai appris qu’il y en a pas mal dans Moris. Ki pe arive koumsa ?

‘Bein, lavi mari teuf. Sitiasion mari komplike. Ena fami ena tro boucou piti’.
Abe pa Gayan ek Husnoo ki finn diman ban zenes koumans fer piti ?

‘Enn sel zafer zot finn blie dir sa de gro beta la : kisanla pou aste dile, linz, kous, pay gardri’ ?
Bon, seye konpran zot ousi, popilasion pe vieyi, bizin ena ramplasan, sinon pou dan bez. Me selma, to ena rezon, bon fer zanfan, me pou soign zot ki enn lot zafer sa.

‘Si mo donn twa enn de fami ki mari mari dan dif ek ki zame zot finn kone ki apel Nwel, tu pourrais faire enn ti zes spesial pou zot’ ?
Normalement, je ne fais pas de discrimination, mais pou enn fwa mo pou fer enn ti zefor.

‘Boucou mersi, Bro. Bondie pou rann twa sa’.
Bondie, mo larme sa. Nou chat souvan lor bann problem ki tous bann lopresion, bann pep ki soufer tousala. Li ena enn mesaz pou zot.

‘Ki li pe raconte koumsa’ ?
Bondie pe dir aret fer divizion, aret ena gro ker, aret zalou, aret vinn egoist, aret galoup derier lamone. Devenez des enfants de Dieu, ki li apel Bouddha, Allah, Christ, Shiva. Ninport ki non, vinn a zot zimaz. Car lavi zot viv li enn sel fwa. Si zot rat li, pou tro tar. Pena rewind kouma kaset sa.  Alors, soyez profondément humain, aimez-vous les uns les autres.

‘Eh, Joe, to pou fer mwa plore la. Mesaz la profon net. Si selma ti kapav ena sa kalite dimoun la, ti pu mari serie’.
La magie de Noel fer boucou zafer arive. Samem mo swet zot tou enn Zwaye Noel. Ciao.